Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dane teleadresowe siedziby Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach, ul. Szkolna 1, 43-356 Kobiernice tel.+ 48 (33) 810 87 88, e -mail: sekretariat@spkobiernice.pl

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Dostępność architektoniczna siedziby Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach zlokalizowana jest w budynku przy ul. Szkolnej 1, 43-356 Kobiernice. Do budynku prowadzi wejście główne oraz wejście od strony ul. Ks. Korzonkiewicza poprzedzone z lewej strony podjazdem. Budynek nie posiada windy. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba niewidoma i niedowidząca z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (numeracja sal i pięter). Na parkingu przed budynkiem wydzielone i odpowiednio oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. +48 (33) 810 87 88. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem będzie siedziba główna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach ul. Szkolna 1, 43-356 Kobiernice.

Tłumacz języka migowego
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:

 1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
 2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez:

 • wypełnienie wniosku o udostępnienie tej usługi, dostępny:
  w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach
 • na stronie internetowej spkobiernice.pl (w niniejszej deklaracji) – wniosek o zapewnienie tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika

2) przygotowanie samodzielnego wniosku z zastrzeżeniem, że musi on zawierać następujące dane:

 • imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
 • informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
 • przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
 • preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
 • metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spkobiernice.pl
 • faksem na numer 33/810 87 88
 • listownie na adres Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach, ul. Szkolna 1, 43-356 Kobiernice
 • złożyć bezpośrednio w siedzibie Szkoły Podstawowej w Kobiernicach.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl
Dane kontaktowe
Adres strony internetowej: spkobiernice.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Prochot
Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej sekretariat@spkobiernice.pl
Nr telefonu osoby kontaktowej +48 (33)810 87 88