Komunikat Dyrektora

KOMUNIKAT DYREKTORA

Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, ( Dz. U. poz. 493 ) w celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie, dyrektor szkoły w dniu 25. 03.2020 r. wydała zarządzenie w sprawie sposobu organizacji kształcenia na odległość w  Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 od 25.03.2020r. – 10.04.2020r. wprowadzając i zobowiązując wszystkich nauczycieli i uczniów szkoły do przestrzegania następujących zasad.

  1. Obowiązywał będzie dotychczasowy plan lekcji z wyjątkiem godzin do dyspozycji dyrektora i zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Nauczyciele logują się do dziennika o ustalonej porze wynikającej z planu lekcji, wpisują temat lekcji, wysyłają uczniom w wiadomości materiał dotyczący lekcji, polecenia o wykonaniu określonych ćwiczeń lub przeprowadzają lekcje online, wideokonferencje.
  3. Głównym sposobem komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest przede wszystkim dziennik elektroniczny. Nauczyciele, uczniowie i rodzice sprawdzają wiadomości codziennie (oprócz dni wolnych od nauki). Nauczyciel na zadane pytanie rodziców/ dziecka odpowiada najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania wiadomości. W celu usprawnienia pracy na odległość nauczyciele mogą korzystać z innych środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji.
  4. Każda wiadomość, przesyłana dziecku, przekazywana też będzie na konto rodzica – dotyczy klas I – V.
  5. Nauczyciele wykorzystują do pracy materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, podręczniki, ćwiczenia, materiały interaktywne, linki do filmów, materiały prezentowane  w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz inne sprawdzone i uznane przez siebie jako pomocne w realizacji podstawy programowej. Uwzględniają przy tym zasady higieny pracy umysłowej dzieci (praca ucznia wymaga użycia komputera na przemian z innymi środkami).
  6. Wychowawcy koordynują nauczanie na odległość w klasie, ze szczególnym uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów pracą w ciągu dnia, tygodnia w porozumieniu z wszystkimi nauczycielami uczącymi w oddziale i rodzicami.
  7. Nauczyciel monitoruje postępy w nauce uczniów poprzez uzyskiwanie od nich zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, e-maili, skanów, zdjęć, poprzez odbycie rozmów prze komunikatory internetowe, np. skype itp. Wykonane zadania uczniowie przesyłają nauczycielowi w sposób przez niego określony. Uczniowie objęci ppp wykonują tylko te zadania, które są w stanie wykonać.
  8. W ocenianiu bierze się pod uwagę zasady przedstawione na początku roku szkolnego, jednocześnie uwzględniając ograniczenia wynikające z pracy online (np. odpowiedzi ustne, sprawdziany). Każda ocena będzie miała wagę 1.
  9. Ogranicza się przerabiany materiał przedmiotowy wyłącznie do podstawy programowej.
  10. Dopuszcza się modyfikację rozkładów materiałów, dostosowując treści do możliwości uczniów. W przypadku przedłużenia się sytuacji w kraju, dopuszcza się możliwość realizacji materiału w późniejszym terminie; w klasach I – VII nawet w przyszłym roku szkolnym.

Barbara Białkowska dyrektor szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.