Mój sukces

„Sukces jest sumą małych wysiłków powtarzanych dzień po dniu“
Robert Collier

REGULAMIN PROJEKTU „MÓJ SUKCES”!

  Głównym celem projektu „Mój sukces“ jest motywowanie uczniów do uzyskiwania jak najwyższych wyników w nauce, sporcie oraz aktywnej działalności na rzecz szkoły, klasy oraz środowiska lokalnego.

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania indeksu ,,Mój sukces“.

I. Cele szczegółowe projektu:

 1. motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zachowaniu, sporcie i działaniach na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego;
 2. promowanie w środowisku szkolnym wzorowych postaw uczniowskich;
 3. rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych na różnych szczeblach;
 4. kształtowanie poczucia własnej wartości;
 5. kształcenie zasad zdrowej rywalizacji;
 6. wdrażanie do samodzielnej pracy;
 7. rozwijanie pomysłowości i kreatywności uczniów;
 8. osiąganie jak najwyższych wyników egzaminu po klasie ósmej.

II. Założenia projektu:

Projekt jest realizowany w cyklu rocznym w klasach IV-VIII.

Indeks „Mój sukces“ otrzymują uczniowie, którzy:

 1. w wyniku klasyfikacji półrocznej lub rocznej uzyskali średnią ocen powyżej 4,75;
 2. w klasyfikacji rocznej w stosunku do pierwszego półrocza podnieśli swoją średnią ocen min o 0,5 stopnia;
 3. uzyskali ocenę z zachowania wzorową lub bardzo dobrą;
 4. w półroczu wykazali się na terenie szkoły przynajmniej dwoma działaniami pozytywnie ocenionymi przez wychowawcę klasy, np.

a. udział w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych;
b. aktywna praca i systematyczne uczestnictwo w zajęciach wybranego koła zainteresowań;
c. czynny udział w projektach edukacyjnych;
d. działalność charytatywna;
e. rola sceniczna podczas akademii szkolnej;
f. pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej, np. obsługa sprzętu nagłaśniającego, wykonanie dekoracji;
g. aktywna praca w samorządzie szkolnym lub klasowym;
h. wykonanie trzech gazetek tematycznych;
i. inne działania i przedsięwzięcia pozytywnie ocenione przez wychowawcę.

Po klasyfikacji  półrocznej i rocznej uczniowie spełniający kryteria określone w regulaminie otrzymują indeks „Mój sukces“ z pieczątką potwierdzającą to osiągnięcie w danym półroczu oraz nagrodę dodatkową. O formie nagrody decyduje dyrektor szkoły.

Uczniowie klasy VIII, którzy w cyklu 5-letnim uzyskali 10 pieczątek, otrzymują nagrodę specjalną.

Nauczyciele wspierają uczniów w osiąganiu sukcesów między innymi  poprzez dodatkową pomoc, aktywne metody nauczania oraz organizację zajęć dodatkowych.

Wychowawcy są zobowiązani do rzetelnej dokumentacji, gdyż na tej podstawie składają wniosek o przyznanie uczniowi  nagrody w projekcie ,,Mój sukces“.

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 12/1/17/18 z. dn. 29 sierpnia 2017 r.