Historia szkoły

Początki zimowej nauki czytania we wsi Kobiernice zorganizowali bogaci gospodarze dla swoich synów około 1865 roku. Nauka odbywała się w domu nr 138 u pana Fabi. Pierwszym nauczycielem zatrudnionym przez właścicieli dóbr kobiernickich – Tomkowiczów – był Szymon Skowroński. W 1870 r. Anna Korzonkiewicz zapisała dwuizbowy drewniany domek wraz z parcelą na wieczysty użytek szkoły. Ówczesny wójt Sebastian Kotlarczyk budynek ten odnowił i zatrudnił nauczyciela Jana Bojarowicza. Kolejnym nauczycielem był Jan Pyka. W Kobiernicach pracował 16 lat, tj. do 1891 r. Od września 1891r. obowiązki etatowego nauczyciela na polecenie Rady Szkolnej Krajowej objął Robert Kubica z Bestwiny.

Od 1 października 1891 r. naukę szkolną w jednoklasowej szkole ludowej rozpoczęło 110 dzieci. Podzielono je na dwa oddziały. 23 listopada 1891 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Szkolnej Gminnej, na którym uchwalono preliminarz szkolny na rok szkolny 1892/93 oraz podjęto uchwałę o budowie nowej, obszerniejszej szkoły. 14 grudnia 1894 r. gmina Kobiernice uzyskała bezprocentową pożyczkę na wykup parceli od Rady Szkolnej Krajowej, a zezwolenie na budowę szkoły dopiero w styczniu 1897 r. Szkołę gmina wybudowała na własny koszt i według własnego typowego w tym czasie projektu. W 1987 r. wybudowano piwnicę i fundamenty, a w następnym roku w jesieni budynek szkoły był już wymurowany i przykryty dachówką. Budynek szkolny był piętrowy. Od 1900 r. nauka odbywała się w nowej szkole. Była to jednak jednoklasowa szkoła ludowa. Oddziały liczyły powyżej 60 dzieci.

Dopiero w 1907 r. szkołę przemianowano na dwuklasową szkołę ludową. Dotychczasowy nauczyciel R. Kubica został mianowany kierownikiem szkoły. Po śmierci R. Kubicy w 1915 r. szkołą kierowała jego żona Helena Kubicowa przez okres dwóch lat. W 1921r. władze szkolne przemianowały szkołę w Kobiernicach na trzyklasową. W 1922 r. kolejnym kierownikiem szkoły został Jakub Szczerbowski, który pełnił tę funkcję do 1930 r. W 1930 r. w wyniku konkursu kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Olearczyk. W 1932 r. nastąpiła przebudowa szkoły, w wyniku której przybyły dwie sale lekcyjne. Odtąd nauka – już obowiązkowa – odbywała się w kl. I – VI, z możliwością ukończenia kl. VII dla chętnych (aż do 1939 r.). Była to już Publiczna Szkoła Powszechna stopnia II. W okresie od 1902 do 1939 r. w szkole tej, oprócz wyżej wymienionych kierowników, pracowali nauczyciele: Bronisława Kubik, Helena Cimmer, Ludwik Goryl, Maria Majkat, Stanisław Dębski, Jan Nycz, Jadwiga Skalska, Franciszek Świtek i pani Sochacka.

Z chwilą wybuchu wojny kierownik szkoły został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu zagłady w Oświęcimiu. Z Oświęcimia przewieziony został do obozu Sachsenhausen w listopadzie 1944 r. Końca wojny doczekał w Bergen k/Monachium. W początkowej fazie okupacji w szkole stacjonowały wojska niemieckie, które spaliły wszelką dokumentację szkoły, pomoce naukowe, część sprzętu szkolnego oraz księgozbiór biblioteki ludowej. W późniejszym okresie utworzono tu szkołę dla dzieci osadników niemieckich, a dzieci polskie chodziły do szkoły w Bujakowie.

Po okupacji szkołą ponownie kierował Stanisław Olearczyk. W pierwszych latach powojennych dzieci w szkole było niewiele. W 1953r. do szkoły uczęszczało 120 dzieci. Nauka odbywała się w klasach I – VII w pojedynczych oddziałach, ale już w 1963 r. szkoła liczyła 300 uczniów. Utworzono podwójne oddziały. Nauka odbywała się do późnych godzin popołudniowych, więc zachodziła konieczność poszerzenia bazy szkoły. W tym czasie z zabytkowego dworku przeniesiono Ośrodek Zdrowia do nowego budynku. Po wielu staraniach kierownika dworek przyznano dla potrzeb szkoły. Uczyły się w nim klasy młodsze I – IV. W 1965 r. długoletni, zasłużony kierownik szkoły pan Olearczyk odszedł na emeryturę, a szkołę przejął Gerard Biga. Praca w szkole była bardzo trudna. Budynki wymagały remontów i modernizacji. Szkoła dysponowała 12 salami lekcyjnymi, a oddziałów było 16, toteż nauka odbywała się częściowo na dwie zmiany. W latach 1973 – 1983 szkoła podlegała Zbiorczej Szkole Gminnej w Porąbce. W tym czasie rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Dzięki staraniom Komitetu Rozbudowy i Zarządu Wspólnoty Wiejskiej w osobach: Antoni Gąsiorek, Antoni Sztafa, Jacek Jura, Stanisław Dwornik, Stanisław Gurbiel, Bernadetta Martynowska i sołtys wsi Henryk Kowalski w 1984 r. rozpoczęto kolejną gigantyczną rozbudowę. Do chwili przejścia na emeryturę dyrektora Bigi, tj. do 1991 r., gotowe było północne skrzydło, w którym naukę rozpoczęto w lutym 1992 r.

W 1991 r. dyrektorem szkoły została Jadwiga Żelichowska, która doprowadziła do zakończenia tej inwestycji. W 1999 roku w Polsce następuje reforma szkolnictwa. Powstają wtedy pierwsze gimnazja. Młodzież z Kobiernic rozpoczyna naukę w Publicznym Gimnazjum w Bujakowie. Dojeżdża do niego gminnym gimbusem. Uczniowie Szkoły Podstawowej uczą się dalej w Kobiernicach. 1 września 2000 r. uchwałą Rady Gminy do obwodu kobiernickiej szkoły włączono również dzieci z sołectwa Bujaków.

Następuje również zmiana warty na stanowisku dyrektora, pani Jadwiga Żelichowska odchodzi na emeryturę, a jej następcą zostaje mgr Henryk Szłapa. W roku 2001 oddano do użytku boisko szkolne. Uroczyste poświęcenie boiska połączono z obchodami stulecia szkoły.

W 2004 roku, odpowiadając na liczne działania miejscowej ludności, Rada Gminy w Porąbce Uchwałą nr XIV/84/04 z dnia 15 stycznia 2004 roku tworzy Publiczne Gimnazjum w Kobiernicach. Natomiast 28 czerwca powstaje Zespół Szkół w Kobiernicach, w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum.

Od 1 września 2004 Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół w Kobiernicach, a młodzież z obwodu w Bujakowie zostaje włączona do Zespołu Szkół w Bujakowie. W sierpniu 2004 roku dyrektorem ZS zostaje mgr inż. Elżbieta Gamza, a wicedyrektorem mgr Barbara Białkowska, poprzedni dyrektor, Henryk Szłapa, odchodzi na emeryturę. 1 września 2004 roku, to bardzo ważny dzień dla młodych ludzi z Kobiernic. Pierwszy raz idą do miejscowego gimnazjum.

W 2013 r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Kobiernicach obejmuje mgr Barbara Białkowska i pełni ją do końca istnienia placówki, czyli do 31 sierpnia 2017 r.

W związku z reformą edukacji Zespół Szkół w Kobiernicach, z dniem 1 września 2017 r., ponownie staje się Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach. Pani mgr Barbara Białkowska pełni w niej rolę dyrektora.